Portefeuillewaarderingen ten behoeve van de jaarrekening
In artikel 35 lid 2 van de nieuwe Woningwet is opgenomen dat toegelaten instellingen in het kader van de jaarrekening het vastgoed in exploitatie dienen te waarderen op actuele waarde (marktwaarde). Het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015 heeft in artikel 31 nadere uitwerking gegeven aan het genoemde wetsartikel. In artikel 31 is aangegeven dat de marktwaarde op basis van de contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen berekend dient te worden (de DCF-methode). Nadere uitwerking van de nieuwe Woningwet en het BTIV 2015 heeft geresulteerd in het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ (hierna kortweg: Handboek). Het Handboek ziet toe op de wijze waarop de waardering van het vastgoed in exploitatie ten behoeve van de jaarrekening van toegelaten instellingen dient plaats te vinden. In het Handboek worden twee benaderingen onderscheiden: de ‘basisversie’ en de ‘full versie’. De basisversie biedt de mogelijkheid om op portefeuilleniveau tot een aannemelijke markwaarde te komen. De full versie stelt de toegelaten instelling echter in staat om op het niveau van de afzonderlijke complexen, met ondersteuning van een externe taxateur, de marktwaarde te bepalen. DansenVanderVegt Vastgoedconsultants is u graag van dienst bij het vaststellen van deze marktwaarde, en maakt daarbij uitsluitend gebruik van conform NRVT-richtlijnen gevalideerde rekenmodellen van diverse softwareleveranciers (waaronder ORTEC, Reasult en Kabana). 
DansenVanderVegt Diensten Woningcorporaties 


DansenVanderVegt Diensten Woningcorporaties

Marktonderzoek
Het speelveld waarin de corporatiesector zich beweegt, wordt door de veranderende wetgeving steeds groter. Door fusies tussen corporaties ontstaan grote vastgoedbedrijven en samenwerking met marktpartijen leidt tot activiteiten die buiten de bekende aandachtsgebieden vallen. Marktonderzoek en vastgoedexpertise is in dergelijke gevallen onmisbaar om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Wat is de daadwerkelijke waarde van de portefeuille van de fusiepartners? In hoeverre zijn de portefeuilles complementair aan elkaar? Hoe is de te verwachten ontwikkeling van bijvoorbeeld de leegwaarden en de markthuur? DansenVanderVegt Vastgoedconsultants is in staat om dit soort vastgoedvraagstukken op te lossen, ook wanneer u bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie verricht aangaande een nieuwbouwontwikkeling en derhalve op zoek bent naar marktconforme verkoop en/of huuropbrengsten.

Taxatietrainingen
Om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen bij het (intern) waarderen van vastgoed, bij het aankopen van vastgoed of bij het verkopen (complexgewijs, of door zelf uit te ponden) van vastgoed wordt ook van de medewerkers van woningcorporaties een steeds hoger kennisniveau geëist. Bijvoorbeeld om op kritische wijze externe taxaties te kunnen beoordelen, maar zeker ook om een volwaardige gesprekspartner te zijn voor andere professionele spelers op de vastgoedmarkt.

Taxaties in het kader van de Wet WOZ
Sinds 2007 bepalen de gemeenten jaarlijks de WOZ-waarde. Dit betekent dat ook sinds 2007 voortaan jaarlijks, binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-waarde, bezwaar kan worden aangetekend. De ervaring leert dat het kritisch bekijken van de WOZ-waarden zeker kan lonen. DansenVanderVegt Vastgoedconsultants heeft ruim ervaring in de begeleiding en advisering van woningcorporaties op dit gebied. In overleg met de corporatie en de betreffende gemeente probeert DansenVanderVegt Vastgoedconsultants inzichtelijk te maken wat de uitgangspunten zijn bij de waarderingen van de WOZ-taxateur en waar eventueel een aanpassing van de taxaties nodig is. Op deze wijze wordt er uiteindelijk naar gestreefd om tot juiste en marktconforme waarderingen te komen die in het belang zijn van alle betrokken partijen.

Actuele referenties

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12